Ochrana osobních údajů (GDPR)

Vážení, vzhledem k tomu že dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, Vás chceme tímto informovat o základních podmínkách ochrany osobních údajů, které nám poskytnete v souvislosti s kontaktováním naší společnosti CBH finance s.r.o. za účelem poskytování služeb.

Podmínky ochrany osobních údajů


I. Základní ustanovení

1. Společnost CBH finance s.r.o., IČ: 02072271, se sídlem Oldřichova 358/21, Praha 2, PSČ 128 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215086 (dále jen „správce“) jako správce zpracovává vaše osobní údaje. Při zpracování vašich osobních údajů dbá správce na soulad s právem Evropské unie, zejména na soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které nabylo účinnosti dnem 25. května 2018 jako přímo účinná právní norma i v rámci právního řádu České republiky, a na soulad s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů. Správce zpracovává vaše osobní údaje za účelem své podnikatelské činnosti, která spočívá ve finančním poradenství.

2. Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné správcem během Vašeho používání webových stránek www.cbhfinance.cz („Webové stránky“), (ii) zpracování osobních údajů prováděné správcem během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu, (iii) zpracování osobních údajů ze strany správce během trvání obchodního vztahu, (iv) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností správce a na (v) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů správce.

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává za účelem plnění splnění smluvního závazku, právních povinností, zasílání obchodních sdělení a nabídky produktů a služeb tyto Vaše základní osobní údaje:
   • Identifikační údaje: titul, jméno, příjmení,
   • Kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, doručovací nebo jiná korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

2. Výše uvedené osobní údaje správce získává od Vás tak, že mu je dobrovolně poskytnete a/nebo je získá na základě plnění uzavřeného smluvního vztahu, který by bez těchto údajů nemohl splnit. Vždy je zřejmé, které osobní údaje jsou nezbytně nutné poskytnout správci pro plnění smluvního vztahu a které osobní údaje jsou dobrovolné, kdy tyto dobrovolné údaje mohou sloužit pro zlepšení kvality a efektivity poskytovaných služeb, případně zaslání nabídky a pro zjednodušení komunikace s Vámi.

3. Osobní údaje jsou správcem zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a nabízení služeb.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
   • plnění smluvního vztahu mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
   • oprávněný zájem správce na poskytování prezentace správce (zejména zasílání newsletterů, obchodních nabídek) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
   • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování prezentace správce akcí (zejména pro zasílání newsletterů, nabídek) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:
   • naplnění účelu smluvního vztahu, výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při vzniku smluvního vztahu jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšný vznik smluvního vztahu (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit;
   • zasílání newsletterů, nabídek a činění dalších aktivit;

3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
   • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
   • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

3. Bude-li správce zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, po jeho odvolání nebude správce Vaše osobní údaje nadále zpracovávat.

V. Osobní údaje třetích osob

1. Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků klientů či dodavatelů správce a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se správcem, popř. jiné údaje, které správce obdrží od klienta či dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije správce za účelem plnění smluv s klienty či dodavateli. Správce bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
   • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR - Chcete-li vědět, jestli správce zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup;
   • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR - V případě, že si myslíte, že o Vás správce zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Správce provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti;
   • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR - V případě, že požádáte o výmaz, správce vymaže Vaše osobní údaje, pokud:
a) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
b) zpracování je protiprávní,
c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů,
d) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.
   • Právo na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR - V případě, že požádáte o omezení zpracování, správce osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchovají anebo provedou jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.
   • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR - V případě, že chcete, aby správce osobní údaje, které o Vás v elektronické formě zpracovává na základě smlouvy nebo souhlasu a které jste jí poskytl(a), předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, správce nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
   • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR - Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. V případě, že správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašim zájmem nebo Vašimi právy a svobodami, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
   • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce info@cbhfinance.cz, případně prostřednictvím odkazu obsaženého v newsletteru;
   • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Vyplněním a potvrzením formuláře z internetových stránek správce potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2022